Hjem > Om Oss > Info til leger - forskere

Info til leger

Leger kan søke om å få et godkjenningsfritak for videre bruk av Somadril. Legemiddelverket sier at de ønsker at Somadril skal fases helt ut, men at de også anerkjenner at det finnes enkelt pasienter som har god bruk av Somadril.

Leger i Norge har fri forskrivningsrett i Norge, og vi mener leger bør bruke Somadril til de kroniske pasienter der alle andre alternativ er prøvd, siden vi mener dette faller inn under pasientens rett til nødvendig behandling. Legemiddelverket behandler så meget som 43.500 søknader om notifiseringer/godkjenningsfritak i året, og de sier at det er forholdsvis få avslag per år. De sier at ansvaret ligger hos legen og legen må bruke eget skjønn ved søknad om legemidler via godkjenningsfritak.

Legemiddelverkets ønsker for Somadril er at den bare foreskrives til personer med særskilt behov. Dvs at "alt" er prøvd før Somadril foreskrives. Hva menes med "alt" er noe utklart, men følgende er kanskje en god pekepin.

 • Har pasienten prøvd alle relevante medikamenter?
   
 • Har pasienten vært til behandling hos fysio/manuellterapaut og eller kiropraktor?
   
 • Har pasienten vært hos spesialist evt. smerteklinikk og fått en tverrfaglig undersøkelse?

  ---------------------------------
  Obs! 
 • Hvis pasienten bruker Somadril, har han/hun problem med resistens/tilvenning? Bruker pasienten stadig høyere doser? Hvis ja, bør du vurdere tiltak for å motvirke resistens(se neste punkt).
   
 • For å motvirke resistens kan pasienten gå uten Somadril i 1-2 uker, hvorpå resistensen forsvinner helt eller delvis(alltid betydelig). Avhengig av pasienten bør avvening skje over 5 dager opptil 4 uker. (Spør pasienten din, da mange bare trenger 1 dag eller 2)

Ordningen for å søke trådte ikraft 1. Mai 2008 og søknader kan nå leveres inn. Informer gjerne dine pasienter om denne nettsiden.

Skjema og bruksanvisning

Her finner du linken til skjemaet (Kan fylles ut elektronisk og skrives ut. Lagring er ikke mulig dessverre)
Søknadsskjema OBS!! Skriv ut 4 kopier hver gang da skjemaet ikke lagres. Her er et eksempel på en godkjent begrunnelse. OBS!! Bare ment som et eksempel!

Her en en link til Veiledning til søknadsskjema (PDF) .

Fra 01.05.2008 står Somadril på Negativlisten, og dermed skal det krysses av for dette i søknadsskjemaet. Dette betyr at apoteket må innhente forhåndsgodkjenning fra Legemiddelverket. Vi kommer til å informere hvis dette endrer seg.

Foreningen har mottatt en bekreftelse fra Legemiddelverket om at godkjenningsfritak også gjelder Somadril. Her er en kopi av brevet: Legemiddelverket Om Somadril De sier blant annet:

Legemidler som ikke er markedsført i Norge kan gjøres tilgjengelig for norske pasienter
giennom godkjenningsfritaksordningen, jfr. Legemiddelforskriften av 1999-12-22 kapittel 3
II. Lege/tannlege rekvirerer da det aktuelle legemidlet på eget ansvar til sin pasient.
Rekvirering av legemidler som ikke er markedsført, er basert på rekvirentens skjønnsmessige
vurdering av hva som ansees som beste behandling til sin pasient.

Vi har også fått en epost fra Legemiddelverket som forklarer hvordan Legemiddelverket forvalter ordningen med godkjenningsfritak: Legemiddelverket om godkjenningsfritak De sier blant annet:

Søknaden må være fullstendig, altså alle punktene skal være fylt ut. Dette inkluderer en begrunnelse for hvorfor legen/tannlegen mener at et legemiddel som ikke er markedsført i Norge er beste behandling for aktuelle pasient. Det er forholdsvis få avslag per år.

Her er et eksempel på en begrunnelse, som Legemiddelverket allerede har godkjent. OBS!! Bare ment som et eksempel!

Leger i Norge har fri forskrivningsrett, og vi mener leger bør bruke Somadril til de kroniske pasienter der alle andre alternativ er prøvd, siden vi mener dette faller inn under pasientens rett til nødvendig behandling. Se pasientrettighetsloven Kap 2.1.2 og 2.1.3.

Husk:

 • Tillatelsen kan gis for en bestemt mengde eller for et begrenset tidsrom, høyst ett år.
   
 • Å skrive ut 4 kopier. 1 til legens arkiv og 3 til apotek.
   
 • I søknaden under "Virksomme inneholdsstoffer/styrke" skriver du "Karisoprodol 350 mg".
   
 • Les Veiledning til søknadsskjema meget nøye og vær utfyllende hver gang man bruker skjemaet. Hver spesielt nøye med begrunnelse for søknaden.

Dokument og side henvisninger:

For mer informasjon kan styreleder kontaktes. se kontakt info her: Kontakt Oss

Info til forskere

Foreningen Somadril i Norge etterlyser mer forskning på preparatet Somadril og søker etter en erstatter for denne som har færre bivirkninger. Her kan forskningsmiljøet bidra mye. Vi har laget en liten liste over hva vi som forening trenger/ønsker.

 • Nærmere studier av Somadril ved bruk til kroniske pasienter .
   
 • Søk etter en bedre erstatning for Somadril. Pr. idag er det ingen på det norske markedet.
   
 • All relevant forskning som finnes på området både i Norge og utlandet. Gjerne med kommentar som forklarer i korte trekk funnene med kildehenvisninger.

For mer informasjon kan styreleder kontaktes. se kontakt info her: Kontakt Oss